Vilkår for bruk av tjenesten

Versjon 1.1 - 08.07.2021

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


Avtalens varighet

Avtalen løper så lenge vi tilbyr tjenesten. COCREATE AS kan velge å avslutte tjenesten med en måneders varsel. COCREATE AS kan si opp Avtalen med deg på en måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan vi si den opp uten varsel. Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å sende e-post til hola@spanishly.no.

Midlertidig opphold av Avtalen
Selger plikter etter denne Avtalen - herunder gjennomføring av spansktimer  - opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt oss i eller i medhold av lov.

Endringer i avtalen
De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig på www.spanishly.no. Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer på Avtalen og tjenesten løpende. Større endringer varsles via spanishly.no og eller via e-post.

Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av tjenesten. Dersom du bruker Tjenesten etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg.

2. Partene

Selger er COCREATE AS, www.spanishly.no, hola@spanishly.no, org.nr. 825 504 532, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selger kan belaste kjøpesummen på kortet ved bestilling av pakker/abonnement utført av kjøper.

Vi bruker Stripe som vår leverandør av betaling. Vi bruker Acuity Scheduling som vår leverandør av timebestilling.

Kjøper kan ikke starte en spansktime med lærer før betaling er utført. Kortet blir belastet ved kjøp av pakker eller abonnement. Ved kjøp av timer på abonnement, vil de trekkes månedlig i henhold til valgt abonnement. Se mer i punkt 6 under Abonnement.

En kunde kan ikke betale for timer direkte til lærer. Dette kan føre til utestengelse av både kunde og lærer. 

6. Levering/bruk av tjenesten

Tjenesten leveres i form av en pakke med timer eller et løpende abonnement på timer. Kjøper er selv ansvarlig for å reserve timer i kalenderen og benytte seg av timene som kjøper har kjøpt.

Tjenesten leveres elektronisk gjennom videosamtale på internett.

Enkelttimer og pakker med timer
Et kjøp av en enkelttime eller en pakke med timer, har en gyldighet på 12 måneder. Man er selv ansvarlig for å bestille og gjennomføre timene i pakken. 

Abonnement
Et kjøp av abonnement på timer er løpende og kjøpes til gjeldende tilbud og priser på spanishly.no.

Betalingen gjøres i et månedlig trekk. Kjøper er selv ansvarlig for å bestille og benytte seg av timene.

Et abonnement kan når som helst sies opp, og kjøper vil ikke bli trukket for ny periode, men kan benytte de resterende timene kjøper har betalt for.

Oppsigelse kan skje vet at kjøper kansellere selv eller ved å ta kontakt med selger.

Avbestilling av time(r)
Kunde kan avbestille et avtalt videomøte fritt inntil 4 timer før møtet skal starte. Kunde kan avbestille selv, eller ved å ta kontakt med lærer direkte.

Korrekte opplysninger
Kjøper er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene dine endrer seg er det ditt ansvar å rette dette selv på spanishly.no, eller å ta kontakt med oss på hola@spanishly.no.

8. Angrerett

Kjøper har ikke angrerett. Selger tilbyr en elektroniske tjeneste og angrerett er uegnet ut fra arten av tjenesten.

Vi tilbyr prøvetimer, der kjøper kan prøve tjenesten før betaling.

9.  Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

10.  Mangel ved tjenesten - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig og sendes til hola@spanishly.no.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holdevaren tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12. Elektronisk kommunikasjon

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at Spanishly kan kommunisere med deg direkte gjennom Spanishly.no, til det telefonnummer du har oppgitt eller på den e-postadressen du har oppgitt.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan vi, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til oss innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.
Du kan kontakte oss for hjelp og informasjon på: www.spanishly.no, på chat eller på telefon.